x
logo

Linie 220 kV Kozienice – Puławy i Puławy – Abramowice

Linie 220 kV Kozienice – Puławy i Puławy – Abramowice

Istniejące linie 220 kV Kozienice – Puławy i Puławy – Abramowice powstały odpowiednio w 1963 r. i 1970 r. Przez tyle lat nieprzerwanie zapewniają dostawy energii elektrycznej dla mieszkańców regionu. Mimo bieżącej konserwacji i remontów, niektóre ich elementy, w tym przewody odgromowe kwalifikują się do wymiany.

Modernizacja linii  przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, a tym samym do wzrostu bezpieczeństwa okolicznego systemu energetycznego. Jednocześnie, dzięki modernizacji, zwiększy się pewność dostaw energii elektrycznej w regionie oraz bezpieczeństwo związane z eksploatacją linii dla osób postronnych.

Trasa linii

Linia 220 kV Kozienice – Puławy zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego, przebiega przez teren 2 powiatów: kozienicki i puławski oraz 5 gmin: Kozienice, Sieciechów, Gniewoszów, Puławy, Miasto Puławy. 

Linia 220 kV Puławy – Abramowice zlokalizowana jest na terenie województwa lubelskiego i przebiega przez teren 3 powiatów: puławski, lubelski, Lublin – miasto na prawach powiatu oraz 9 gmin: Miasto Puławy, Puławy, Końskowola, Kurów, Markuszów, Grabów, Jastków, Konopnica i Miasto Lublin. 

Łączna długość obydwu linii wynosi około 103 km.

INWESTYCJA CELU PUBLICZNEGO

Modernizacja linii 220 kV Kozienice – Puławy i Puławy – Abramowice jest inwestycją celu publicznego, czyli działaniem na rzecz dobra wspólnego. Linie służą przede wszystkim odbiorcom energii elektrycznej, do których prąd przesyłany jest za ich pośrednictwem. Jednocześnie, ich prawidłowa praca przyczynia się do poprawy funkcjonowania całego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, który zapewnia dostęp do energii elektrycznej wszystkim odbiorcom w Polsce.

ZAKRES INWESTYCJI I PRZEBIEG PRAC

W ramach prowadzonej modernizacji, na liniach wymieniony zostanie przewód odgromowy, który zabezpiecza je przed wyładowaniami atmosferycznymi w trakcie trwania burzy. Jest on rozciągnięty pomiędzy wierzchołkami słupów, na całej długości linii.

Istniejący obecnie przewód odgromowy zostanie zdjęty, a na jego miejsce zawieszony zostanie nowy, odpowiadający obecnym standardom technicznym. Podczas wymiany przewodu odgromowego, wejście na działki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum, ponieważ przy pomocy istniejącego przewodu, na linię wciągnięty zostanie nowy.

Przebieg linii, podobnie jak ich napięcie, pozostaną bez zmian.
Inwestycja zostanie zrealizowana do końca kwietnia 2022 roku.