x
logo

Linia 400 kV Połaniec – Rzeszów i 220 kV Połaniec – Chmielów

Linia 400 kV Połaniec – Rzeszów i linia 220 kV Połaniec – Chmielów

Istniejące linie 400 kV Połaniec – Rzeszów i 220 kV Połaniec – Chmielów powstały w latach  70 i 80 ubiegłego wieku. Przez tyle lat nieprzerwanie zapewniają dostawy energii elektrycznej dla mieszkańców regionu. Mimo bieżącej konserwacji i remontów, niektóre elementy linii, w tym przewody odgromowe kwalifikują się do wymiany,

Modernizacja linii  przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, a tym samym do wzrostu bezpieczeństwa okolicznego systemu energetycznego. Jednocześnie, dzięki modernizacji, zwiększy się pewność dostaw energii elektrycznej w regionie oraz bezpieczeństwo związane z eksploatacją linii dla osób postronnych.

TRASA LINII

Linia 400 kV Połaniec – Rzeszów zlokalizowana jest na terenie 2 województw: świętokrzyskiego i podkarpackiego, przebiega przez teren 3 powiatów: staszowski,  mielecki i kolbuszowski oraz 9 gmin: Połaniec, Osiek, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Tuszów Narodowy, Mielec, Niwiska, Cmolas, Kolbuszowa. 

Linia 220 kV Połaniec – Chmielów tor I zlokalizowana jest na terenie 2 województw: świętokrzyskiego i podkarpackiego, przebiega przez teren 3 powiatów: staszowski,  mielecki i tarnobrzeski oraz 6 gmin: Połaniec, Rytwiany, Osiek, Padew Narodowa, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba. 

Linia 220 kV Połaniec – Chmielów tor II zlokalizowana jest na terenie 2 województw: świętokrzyskiego i podkarpackiego, przebiega przez teren 3 powiatów: staszowski,  mielecki i tarnobrzeski oraz 7 gmin: Połaniec, Osiek, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Tuszów Narodowy, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba. 

Łączna długość linii wynosi około 133 km.

INWESTYCJA CELU PUBLICZNEGO

Modernizacja linii jest inwestycją celu publicznego, czyli działaniem na rzecz dobra wspólnego. Linie służą przede wszystkim odbiorcom energii elektrycznej, do których prąd przesyłany jest za ich pośrednictwem. Jednocześnie, ich prawidłowa praca przyczynia się do poprawy funkcjonowania całego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, który zapewnia dostęp do energii elektrycznej wszystkim odbiorcom w Polsce.

ZAKRES INWESTYCJI I PRZEBIEG PRAC

W ramach prowadzonej modernizacji, na liniach wymieniony zostanie przewód odgromowy, który zabezpiecza je przed wyładowaniami atmosferycznymi w trakcie trwania burzy. Jest on rozciągnięty pomiędzy wierzchołkami słupów, na całej długości linii.

Istniejący obecnie przewód odgromowy zostanie zdjęty, a na jego miejsce zawieszony zostanie nowy, odpowiadający obecnym standardom technicznym. Podczas wymiany przewodu odgromowego, wejście na działki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum, ponieważ przy pomocy istniejącego przewodu, na linię wciągnięty zostanie nowy.

Przebieg linii, podobnie jak ich napięcie, pozostaną bez zmian.
Inwestycja zostanie zrealizowana do końca listopada 2021 roku.